اعضا - فاطمه شجاعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه شجاعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 همکـاری بـا هیأت علمی در تـدریس دروس تئــوری و عمـلی ، مشـاوره دانشجویـان در امـور علـمی دانشکده پرستاری ابهر 1385 1390
2 سوپروایزر آموزشی و تلاش در جهت ارتقاء علمی پرستاران شاغل در بیمارستان از طریق نظارت بر امور آموزشی ،اجرای کارگاهها وکنفرانس ها و تهیه پمفلت ها و بروشور های آموزشی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره 1382 1385
3 تدریس دروس تئوری به صورت حق التدریسی دانشکده پرستاری ابهر 1382 1385
4 همکاری با هیأت علمی در تدریس دروس بالینی و ارتقاء علمی و عملی دانشجویان ، همکاری با آموزش و به مدت 6 ماه مسئول امور فرهنگی دانشکده دانشکده پرسناری ابهر 1380 1382
5 پرستار بالینی در بخش C.C.U بیمارستان امدادی ابهر 1379 1380
:: ::