اعضا - فاطمه شجاعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه شجاعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مدرس دوره بازآموزی پرستاری بیماریهای نارسایی احتقانی قلب
2 مدرس دوره بازآموزی مراقبتهای پرستاری ABG بیمارستان تامین اجتماعی 1387
3 پرستاری کودکان (1) ، 2 واحد تئوری دانشکده پرستاری ابهر 87-86
4 پرستاری کوردکان (2) ، 3 واحد تئوری دانشکده پرستاری ابهر 87-86
5 فن آوری اطلاعات در پرستاری ، 5/1 واحد تئوری و عملی دانشکده پرستاری ابهر 87-86
6 مدرس دو واحد درس تئوری پرستاری بهداشت جامعه (1) دانشکده پرستاری ابهر 86-85
7 مدرس دو واحد درس تئوری تنظیم خانواده دانشکده پرستاری ابهر 84-85
8 مدرس دو واحد درس تئوری پرستاری بهداشت جامعه (3) دانشکده پرستاری ابهر 84-85
9 مدرس دوره بازآموزی بهداشت محیط ، آب و غذا کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان تأمین اجتماعی امید84-85
10 مدرس دوره بازآموزی بهداشت فردی کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان تأمین اجتماعی امید84-85
11 مدرس دوره بازآموزی بیماری های کبد و غدد داخلی کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان تأمین اجتماعی امید84-85
12 مدرس دوره بازآموزی اورژانس های زنان و زایمان کارکنان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری ابهر84-83
13 مدرس دو واحد درس تئوری پرستاری بهداشت جامعه (3) دانشکده پرستاری ابهر84-83
14 مدرس دو واحد درس تئوری پرستاری بهداشت جامعه (1) دانشکده پرستاری ابهر84-83
15 مدرس سه واحد درس تئوری پرستاری کودکان دردانشکده پرستاری ابهر 82-81
16 مربی کارآموزی کودکان به میزان 58/1 واحد عملی دانشکده پرستاری ابهر 82-81
17 کارآموزی کودکان در عرصه به میزان 3 واحد عملی دانشکده پرستاری ابهر 81-80
18 کارآموزی بهداشت جامعه در عرصه به میزان 85/1 واحد عملی دانشکده پرستاری ابهر 81-80
19 کارآموزی کودکان در عرصه به میزان 5/1 واحد عملی دانشکده پرستاری ابهر 81-80
20 کارآموزی بهداشت مادر کودک به میزان 5/1 واحد عملی دانشکده پرستاری ابهر 81-80
:: ::