اعضا - الهام زاجکانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهام زاجکانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه ترمیمی ۱۳۹۰ ۱۳۹۵
2 سرپرست کمیته تحقیقات ۱۳۹۵
3 مسئول امتحان علوم پایه دندانپزشکی
:: ::