اعضا - الهام زاجکانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهام زاجکانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان شکست ترمیمهای امالگام دکتر زاجکانی مرکز تحقیقات زنجان دندانپزشکی زنجان تکمیل شده -
2 بررسی میزان ریزنشت ترمیم کامپوزیت دکتر زاجکانی تکمیل شده -
3 بررسی اگاهی والدین از روشهای پیشگیری از پوسیدگی دکتر زاجکانی تکمیل شده -
4 بررسی اثر ضد میکروبی دان شویه زایلیتول و فلوراید بر استرپتوکوک موتانس دکتر زاجکانی تکمیل شده -
5 بررسی میزان ثبات رنگ رزین کامپوزیت بعد از قرارگیری در محلول کلر هگزدین یلودکتر زاجکانی تکمیل شده -
6 بررسی اثر کلر هگزدین و زایلیتول بر استرپتوکوک موتانس بزاق دکتر زاجکانی تکمیل شده -
:: ::