اعضا - آتوسا دبیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آتوسا دبیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The Relationship Between Blood Lead Level and Preeclampsia Aliosat Mellati - Fatemeh Bayat - Sedigheh Amir Ali Akbari - Atousa Dabirioskoei , Malihe Nasiri Electronic Physician 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 همبستگی بین شاخص‌های خونی و میزان سرب خون در بیماران پره‌اکلامپسی فاطمه بیات- صدیقه امیر علی اکبری- آتوسا دبیری- ملیحه نصیری- علی اوسط ملتی مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Comparison between intrathecal and intravenous betamethasone for post-operative pain following cesarean section: a randomized clinical trial Taraneh Naghibi- Faramarz Dobakhti- Saideh Mazloomzadeh- Atosa Dabiri- Behnaz Molai Pakistan journal of medical sciences 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Pregnancy with IUD in a Bicornuate Uterus A Dabiri- T Naghibi JOURNAL OF ZANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES 2012 چکیده مقاله گزارش مورد
5 Comparison of the serum leptin levels in pregnant women with preeclampsia and those with normal blood pressure whom were referred to the vali-e-asr hospital of Zanjan, Iran A Dabirioskoei- S Mazloomzade- HR Amirmoghadam- A Akbarshahi- M Eskandari ZUMS Journal 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Evaluation of androgen and progesterone levels of women with preeclampsia in third trimester Sariyeh G Iou- Mehdi Eskandari- Atosa Dabiri Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2005 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 تاثير يک برنامه ورزشي منظم بر شاخص هاي عملکرد ريوي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي زنجان اسكندري مهدي-مظلوم زاده سعيده- حکمي محمود- تاجيك نيا ندا- دبيري اسکويي آتوسا- كلي فرهود گودرز مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::