اعضا - آتوسا دبیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آتوسا دبیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 معاون گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 مسئول درمانگاه پریناتولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::