اعضا - آتوسا دبیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آتوسا دبیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 CVS 1391
2 آمنیوسنتز 1391
3 سونوگرافی پریناتال 1391
4 فتال رداکشن 1391
:: ::