اعضا - سید رضا عظیمی پیرسرائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید رضا عظیمی پیرسرائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد نمونه از دانشكده پيراپزشكي و بهداشت در سال 1380 1380
2 استاد نمونه از دانشكده پيراپزشكي و بهداشت در سال 1383 1383
3 رتبه دوم پژوهشگر نمونه از دانشكده پيراپزشكي و بهداشت در سال 1386 1386
:: ::