اعضا - سید رضا عظیمی پیرسرائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید رضا عظیمی پیرسرائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هيأت علمي گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت و پيراپزشكي 1375
2 مدیر گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت و پيراپزشكي 1379 1387
3 معاون آموزشي دانشکده دانشکده بهداشت و پيراپزشكي 1384 1389
:: ::