اعضا - سید رضا عظیمی پیرسرائی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید رضا عظیمی پیرسرائی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 رابطه عوامل مؤثربر انگيزش با روند تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشکي زنجان سال 1386 معصومه نوراني- مازيار پيدا- سيد رضا عظيمي پيرسرائي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1386
2 تعيين ميزان پرتوگيری اشعه مادون قرمز در کارگران صنايع ريخته گری فلزات آلومينيوم و چدن شهر زنجان. فرامرز مجيدی ، سيد رضا عظيمی پير سرائی ، سميه نوری معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1388
3 بررسي شدت روشنايي در کتابخانه هاي شهر زنجان؛ دانشگاه علوم پزشکي زنجان. سميه رحمتي- فاطمه انگوتي- مجيد يعقوبي (مجريان طرح) و سيد رضا عظيمي پيرسرائي ( همكار طرح) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1385
4 تعيين شاخص هاي آنتروپومتري استاتيک در سربازان پادگاني در زنجان؛ دانشگاه علوم پزشکي زنجان. مجيد يعقوبي (مجري طرح) و سيد رضا عظيمي پيرسرائي (همكار طرح) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1382
5 تعيين مقدار سرب مو در کارگران شرکت ملي سرب و روي ايران. سيد رضا عظيمي پيرسرائي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1379
6 بررسي ميزان تماس کارگران شاغل در خشکشويي هاي شهر تهران با تتراکلرواتيلن از طريق آناليزهواي بازدمي. سيد رضا عظيمي پيرسرائي (پايان نامة تحصيلي دورة کارشناسي ارشد) دانشگاه تربيت مدرس، تهران تکمیل شده 1374
7 ايجاد بانک اطلاعاتي از ابعاد کاربردي آنتروپومتريک در زمينه طراحي ميز و صندلي در جامعه دانش آموزي "نژاد ترک" استان زنجان اعضاي هيأت علمي گروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زنجان تکمیل شده 1387
8 کاهش تولوئن هوا با استفاده از کاتالیست اکسید فلزی دوگانه مس – منگنز با حضور طلا در پایه دیاتومیت سيد رضا عظيمي پيرسرائي رسالۀ دورۀ دکترا دانشگاه تربيت مدرس، تهران تکمیل شده 1395
:: ::