اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 ادامه دارد
2 عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
3 مسئول پیگیری اخذ مجوز تاسیس دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت HSE
:: ::