اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 On dermal exposure assessment Ali Behroozy International Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013 مقاله کامل مقالات مروري
2 Quantification of Wet-Work Exposure in Nurses Using a Newly Developed Wet-Work Exposure Monitor Ali Behroozy-- Maaike Visser-- Sanja Kezic--Sean Semple Annals of Occupational Hygiene 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 استرس در کار علی بهروزی فصلنامه علمی-پژوهشی اصول بهداشت روانی 1382 مقاله کامل مقالات مروري
4 ارگونومي و توسعه صنعتي علی بهروزی ماهنامه پیام ارگونومی 1381 مقاله کامل مقالات مروري
:: ::