اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 اد
2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آبردین- انگلستان 1385 1389
3 عضو هیئت علمی - مربی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1380 1385
4 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1377 1379
:: ::