اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 Dr Sean Semple University of Aberdeen, UK, sean.semple@abdn.ac.uk
2 دکتر حسن اصیلیان دانشگاه تربیت مدرس - 82883564-021
3 دکتر سقراط فقیه زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان، s.faghihzadeh@zums.ac.ir
:: ::