اعضا - علی بهروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی بهروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار 6 دوره، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 85-1380
2 شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار 6 دوره، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 85-1380
3 پیشگیری از حوادث ناشی از کار 6 دوره، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 85-1380
4 مبارزه با آلودگیهای هوای محیط کار 6 دوره، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 85-1380
5 سم شناسی صنعتی 6 دوره، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 85-1380
6 زبان تخصصی 1 و 2 3 دوره، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 92-1390
7 مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار 3 دوره، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 92-1390
8 تجزیه آلاینده های هوای محیط کار 3 دوره، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 92-1390
:: ::