اعضا - فخری حقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استاد فخری حقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 لیسانس علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1382
2 کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی تربیت مدرس تهران ایران 1386
3 دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی تربیت مدرس تهران ایران 1390
:: ::