اعضا - فخری حقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استاد فخری حقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
2 مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی مطهری کلینیک مطهری 1393
:: ::