اعضا - مهین گنج خانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین گنج خانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1389
2 معاون گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1390
3 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
4 سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
:: ::