اعضا - مهین گنج خانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهین گنج خانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 ثلکتروفیزیولوژِی (ثبت داخل سلولی: )Current Clamp and Voltage Clamp 1378
2 جراحی استریوتاکسیک در موش آزمایشگاهی 1372
3 کانوله کردن شریان فمور موش آزمایشگاهی بمنظور ثبت مستقیم فشار خون 1379
4 جراحی حیوانات کوچک آزمایشگاهی شامل اوارکتومی 1379
5 آزمایشات بافت شناسی 1379
6 تکنیک های تزریق داخل مغزی بصورت in vivo 1379
7 مدلهای مختلف صرع (اعم از حاد و مزمن) کیندلینگ شیمیایی و مدل صرع پیلوکارپین 1382
8 آزمونهای رفتاری در رابطه با حافظه و یادگیری (حافظه فضایی از نوع ماز رادیال) 137
9 الکتروفیزیولوژی(ثبت امواج هیپوکامپ موش آزمایشگاهی) 1372
10 تست های اندازه گبری درد( شامل تست فرمالین، Tail filck , Hot plate) 1392
11 تست Rota rod 1382
:: ::