اعضا - محمدباقر قوامی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
استاد محمدباقر قوامی
دکترا Medical Entomology and Vector Control از Tehran University of Medical Sciences
Ghavamizums.ac.ir