اعضا - مجتبی کمالی اقدام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجتبی کمالی اقدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد منتخب دانشجویان پزشکی ورودی 88 زنجان 1395
2 استاد منتخب دانشجویان پزشکی ورودی 89 زنجان 1396
3 استاد منتخب دانشجویان پزشکی ورودی 87 زنجان 1394
4 استاد منتخب دانشجویان پزشکی ورودی 86 زنجان 1393
5 استاد منتخب دانشجویان پزشکی ورودی 85 زنجان 1392
6 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
7 رتبه اول بورد فوق تخصصی عفونی کودکان کشور 1390
8 نفر اول شنای دانشجویان کشور 1375
9 پزشک نمونه شهرستان 1385
:: ::