اعضا - مجتبی کمالی اقدام


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجتبی کمالی اقدام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس بخش ICUکودکان بیمارستان آیت ا.. موسوی زنجان 1391 1395
2 رئیس بخش اورژانس کودکان بیمارستان آیت ا.. موسوی زنجان 1395
:: ::