اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 شرکت در بیش از 25 کنگره سراسری داخلی با ارائه مقاله محمدرضا دین محمدی در حوزه های پرستاری، پزشکی و آموزش تا88 شفاهى
2 Analysis of professional socialization concept in nursing Mohammadreza Dinmohammadi etal. The 1st Global Congress for Qualitative Health Research 2011 شفاهى
3 تبیین فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان کارشناسی پرستاری محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی، ندا مهرداد هیجدهمین همایس سراسری آموزش پزشکی تهران 1396 شفاهى
4 عوامل و شرایط حرفه ای و خارج حرفه ای موثر بر اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان کارشناسی پرستاری ایران: یک مطالعه کیفی محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی هیجدهمین همایس سراسری آموزش پزشکی تهران 1396 پوسترى
5 تدوین اولویت های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان : یک مطالعه دلفی محمدرضا دین محمدی،علی آقاجانلو، پریما شهامتی دومین کنگره ملی تروما 1395 پوسترى
6 تجربه دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی : خشونت عمودی محمدرضا دین محمدی، مهدی موسایی فرد چهارمین کنگره اخلاق پزشکی ایران 1394 پوسترى
7 بررسی فشار کاف لوله داخل تراشه دهانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی و غیر ترومایی تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1394 محمدرضا دین محمدی، زهره ملکی، ترانه نقیبی اولین کنگره سالانه انجمن علمی تروما ایران 1394 شفاهى
8 Undergraduate student nurses experience in clinical environment: vertical violence محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی اولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتی و تندرستی 1393 شفاهى
9 به کارگیری نظریه دگردیسی حرفه ای دانشجویان کارشناسی پرستاری در آموزش، مدیریت و خدمات پرستاری محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی کنگره آموزش پرستاری و مامایی: از تئوری تا عمل: ارتقاء کیفیت آموزش بالینی 1393 شفاهى
10 مقایسه مهارت تصمیم گیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری سال دوم و چهارم علوم پزشکی زنجان محمدرضا دین محمدی (نفر دوم) پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزد 1393 شفاهى
11 تجربه سال آخر دانشجویان کارشناسی پرستاری در محیط های حرفه ای : فخر حرفه ای محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی یزد 1393 پوسترى
12 تجارب یادگیری دانشجویان در محیط های بالینی: یک تحقیق کیفی محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی، ندا مهرداد چهاردهمین همایس سراسری آموزش پزشکی تهران 1392 پوسترى
13 کنکاشی پیرامون سلطه گری/ سلطه پذیری در پرستاری محمدرضا دین محمدی، حمید پیروی، محمدعلی چراغی جایگاه حرفه پرستاری و پرستاری حرفه ای در نظام سلامت 1390 شفاهى
14 بازخورد عنصر اساسی در آموزش بالینی محمدرضا دین محمدی و همکاران دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1388 شفاهى
:: ::