اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 کمیته علمی همایش سراسری ارتقاء سلامتی 1382
2 کمیته علمی همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی 1384
3 کمیته علمی همایش سراسری دانشجویی پرستاری جامعه و سلامت 1385
:: ::