اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کارگروه تخصصی تدوین شیوه نامه تقویت زیرساخت های تجهیزاتی گروه های آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 1397/8/10
2 عضو شورای هماهنگی استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 1397/8/10
3 عضو کمیته عفاف و حجاب دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 1397/8/10
4 عضو ستاد مرکزی اساتید مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 1397/8/10
5 عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 ادامه دارد
6 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
7 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
8 عضو شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1/11/93 1397/8/10
9 دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24/9/93 تاکنون
10 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 19/9/1393 1397/8/10
11 عضو شورای علمی مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1395
12 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
13 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
14 مدیر گروه اورژانس و پرستاری روان دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 1393 تاکنون
15 رئيس دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
16 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 1386
17 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 مهر 1393
18 معاون آموزشی و پژوهشی پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1382
19 معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397/10/5 ادامه دارد
20 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397/10/15 ادامه دارد
:: ::