اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی و پژوهشی پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1382
2 رئيس دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
3 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 1386
4 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 مهر 1393
5 مدیر گروه اورژانس و پرستاری روان دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 1393 تاکنون
6 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
7 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 تاکنون
8 عضو شورای علمی مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1395
9 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 19/9/1393 1397/8/10
10 دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24/9/93 تاکنون
11 عضو شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1/11/93 1397/8/10
12 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاري و مامايي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
13 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 10/93 ادامه دارد
14 عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 ادامه دارد
15 عضو ستاد مرکزی اساتید مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 1397/8/10
16 عضو کمیته عفاف و حجاب دانشکده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 1397/8/10
17 عضو شورای هماهنگی استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 1397/8/10
18 عضو کارگروه تخصصی تدوین شیوه نامه تقویت زیرساخت های تجهیزاتی گروه های آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر 95 1397/8/10
19 معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397/10/5 ادامه دارد
20 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397/10/15 ادامه دارد
:: ::