اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386-1382 و 1395
2 مجله علمی و پژوهشی حیات- دانشکده پرستاری و مامایی تهران از 1391
3 مجله علمی و پژوهشی نشریه پرستاری ایران- دانشکده پرستاری و مامایی تهران از 1391
4 Nursing Forum- Wiley Periodicals, Inc; PubMed از 2012
5 International Nursing Review; ISI از 2013
6 دو فصلنامه توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 1392
7 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از 1392
8 Nursing Practice Today (NPT از 1391
9 مجله مراقبت اورژانس از 1395
:: ::