اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از 1392- عضو هیات تحریریه
2 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی از 1392- عضو هیات تحریریه
3 مجله مراقبت اورژانس 1395- معاون سردبیر و عضو هیات تحریریه
:: ::