اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1382
2 رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
3 سردبیر مجله علمی و ترویجی مراقبت اورژانس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1397
4 عضو مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 -
5 مدیر گروه پرستاری اورژانس و روان دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1394
6 شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
7 شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
8 شورای نظارت و ارزشیابی بیمارستان های استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382 1384
9 شورای هماهنگی پرستاری استان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
10 شورای های پژوهشی و آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 -
11 شورای آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
12 عضو هیات تحریریه مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه EDC دانشگاه 1393 -
13 کمیته EDO دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 -
14 شورای پژوهشی دانشگاه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1397 -
15 کمیته مرکزی اساتید مشاور دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
16 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1392 1393
17 معاونت آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1397
18 معاونت پژوهشی دانشکده و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1397 -
19 کمیته پژوهش در آموزشی دانشگاه EDC دانشگاه 1396 -
20 کمیته دانش پژوهی دانشگاه EDC دانشگاه 1398 -
21 شورای کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهش دانشگاه 1398 -
22 کمیته ارزشیابی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1396 -
23 دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1393 1397
24 عضو منتخب هیات علمی کمیته منتخب ارتقاء دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1397 -
25 کمیته اعتباربخشی برنامه ای دانشگاه EDC دانشگاه 1397 -
:: ::