اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کارگاه های در زمینه آموزش پرستاری(فرایند پرستاری، معاینه فیزیکی،فوریت های پزشکی و ... )، روش تحقیق کمی و کیفی، مقاله نویسی،نقد مقالات، رفرنس 1382
:: ::