اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 1-بررسی برخی از شاخص های تغذیه ای بیماران تحت همو دیالیز مزمن محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان مرکز دیالیزبیمارستان شهید بهشتی تکمیل شده 1380
2 بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارتباط ان با وضعیت تحصیلی از دید گاه آنان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1384
3 آنمی و عوامل مربوط به بیماران تحت همو دیالیز بیمارستان شهید بهشتی زنجان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان مرکز دیالیزبیمارستان شهید بهشتی تکمیل شده 1382
4 بررسی عوامل مرتبط با بازگشت مجددمعتادان به اعتیاد سازمان بهزیستی زنجان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان سازمان بهزیستی زنجان تکمیل شده 1384
5 ارزیابی درونی آموزش تئوری پرستاری و مامایی محمدرضا دین محمدی(همکار طرح) EDC دانشکده پرستاری و مامایی زنجان تکمیل شده 1384
6 بررسی الگوهای مطالعه ای دانشجویان پرستاری و مامایی محمدرضا دین محمدی(استاد راهنما) معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان(کمیته تحقیقات دانشجویی) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان تکمیل شده 1385
7 بازخورد در آموزش باليني پرستاري: يک تحقيق کيفي دکتر محمدرضا دین محمدی، دکتر حمید پیروی، دکتر معصومه ایمانی پور طرح مشترک بین دانشگاه های علوم پزشکی تهران و زنجان دانشکده پرستاری و مامایی تهران در حال اجرا 1393
8 تبیین فرایند اجتماعی شدن حرفه دانشجویان پرستاری: گراندد تئوری (رساله دکتری تخصصیPhD) محمدرضا دین محمدی، دکتر حمید پیروی و دکتر ندا مهرداد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی تهران دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1392
9 تدوین اولویت های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران- روش دلفی کیفی دکتر محمدرضا دین محمدی(مجری دوم) معاونت پژوهشی علوم پزشکی تهران- HSR دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1393
10 بررسی مقایسه ای سطح شایستگی بالینی (حیطه شناختی )دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبت های بعد از عمل در دو گروه آموزشی نظام قدیم و کاراموزی در عرصه(پایان نامه کارشناسی ارشد) محمدرضا دین محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1377
11 تعیین وضعیت فارغ التحصیلان رشته های اتاق عمل، پرستاری، مامایی و هوشبری سالهای 4981-98 محمدرضا دین محمدی، مهدی موسایی فرد و مهناز افشار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1396
12 بررسی رضايتمندی بيماران و همراهان آنها از خدمات اورژانس پيش بيمارستانی سطح شهرستان زنجان محمدرضا دین محمدی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت : کد طرح: A-11-85-5 دانشکده پرستاری و مامایی تهران در حال اجرا 1395
13 تاثیر مایع دیالیز سرد بر کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت و آنمی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان آموزشی حضرت ولیعصر (عج) زنجان فاطمه مرادی، علی ایمانی و محمدرضا دین محمدی( مجری سوم) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1396
:: ::