اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی رضايتمندی بيماران و همراهان آنها از خدمات اورژانس پيش بيمارستانی سطح شهرستان زنجان محمدرضا دین محمدی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت : کد طرح: A-11-85-5 دانشکده پرستاری و مامایی تهران در حال اجرا 1395
2 تعیین وضعیت فارغ التحصیلان رشته های اتاق عمل، پرستاری، مامایی و هوشبری سالهای 4981-98 محمدرضا دین محمدی، مهدی موسایی فرد و مهناز افشار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1396
3 بررسی مقایسه ای سطح شایستگی بالینی (حیطه شناختی )دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبت های بعد از عمل در دو گروه آموزشی نظام قدیم و کاراموزی در عرصه(پایان نامه کارشناسی ارشد) محمدرضا دین محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1377
4 تدوین اولویت های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران- روش دلفی کیفی دکتر محمدرضا دین محمدی(مجری دوم) معاونت پژوهشی علوم پزشکی تهران- HSR دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1393
5 تبیین فرایند اجتماعی شدن حرفه دانشجویان پرستاری: گراندد تئوری (رساله دکتری تخصصیPhD) محمدرضا دین محمدی، دکتر حمید پیروی و دکتر ندا مهرداد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی تهران دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1392
6 بازخورد در آموزش باليني پرستاري: يک تحقيق کيفي دکتر محمدرضا دین محمدی، دکتر حمید پیروی، دکتر معصومه ایمانی پور طرح مشترک بین دانشگاه های علوم پزشکی تهران و زنجان دانشکده پرستاری و مامایی تهران در حال اجرا 1393
7 بررسی الگوهای مطالعه ای دانشجویان پرستاری و مامایی محمدرضا دین محمدی(استاد راهنما) معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان(کمیته تحقیقات دانشجویی) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان تکمیل شده 1385
8 ارزیابی درونی آموزش تئوری پرستاری و مامایی محمدرضا دین محمدی(همکار طرح) EDC دانشکده پرستاری و مامایی زنجان تکمیل شده 1384
9 بررسی عوامل مرتبط با بازگشت مجددمعتادان به اعتیاد سازمان بهزیستی زنجان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان سازمان بهزیستی زنجان تکمیل شده 1384
10 آنمی و عوامل مربوط به بیماران تحت همو دیالیز بیمارستان شهید بهشتی زنجان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان مرکز دیالیزبیمارستان شهید بهشتی تکمیل شده 1382
11 بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان وارتباط ان با وضعیت تحصیلی از دید گاه آنان محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1384
12 1-بررسی برخی از شاخص های تغذیه ای بیماران تحت همو دیالیز مزمن محمدرضا دین محمدی معاونت پژوهشی علوم پزشکی زنجان مرکز دیالیزبیمارستان شهید بهشتی تکمیل شده 1380
13 تاثیر مایع دیالیز سرد بر کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت و آنمی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان آموزشی حضرت ولیعصر (عج) زنجان فاطمه مرادی، علی ایمانی و محمدرضا دین محمدی( مجری سوم) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی تهران تکمیل شده 1396
:: ::