اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اکثريت واحدهاي داخلي جراحي(4-1) کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1377 تاکنون
2 بررسي وضعيت سلامت کارشناسی پرستاری "
3 پرستاري ويژه دياليز کارشناسی پرستاری "
4 فوريت هاي پرستاري دانشجویان پرستاری ، اتاق عمل و هوشبری "
5 اکثریت واحدهای درسی دانشجویان تکنسین فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1384 تاکنون
6 کمک هاي اوليه دانشجویان دکتری داروسازی ، بهداشت و پیراپزشکی دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1387
7 فناوری و اطلاعات دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1387
8 روش تحقیق در پرستاری دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1387 تا 1389
9 تدریس بالینی اکثر واحد های داخلی جراحی(4-1)، دیالیز، کودکان، فوریت های پرستاری و پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1384 تاکنون
10 تدریس دروس دانشجویان ارشد پرستاری ویژه (مباحث پایش های پیشرفته پرستاری، تروما، کلیه، دیالیز، غدد، انکولوژی) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
11 تدریس اطلاع رسانی پزشکی دانشجویان ارشد داخلی جراحی و سلامت جامعه و پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
12 تدریس دروس دانشجویان ارشد پرستاری اورژانس(مباحث تروما، کلیه، دیالیز) دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
13 تدریس درس روش تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه و پرستاری اورژانس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال1391 تاکنون
:: ::