اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی میزان بروز هیپوترمی و عوامل مرتبط با آن در مراقبت از تروما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1397 رقیه حسن دوست دانشکده پرستاری و مامایی 1398
2 بررسی کیفیت انتقال داخل بیمارستانی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه دریکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1398 معصومه قدیمی دانشکده پرستاری و مامایی 1398
3 بررسی تاثیر کارگاه مراقبت های دمایی بر آمادگی تکنسین های فوریت پزشکی در مدیریت هیپوترمی بیماران ترومایی شهر زنجان، سال 1396 سمیه پوررضایی دانشکده پرستاری و مامایی 1397
4 بررسی تاثیر گرم کردن مجدد بر پیامد صدمه، وخامت صدمه و گازهای خون شریانی بیماران ترومایی بستری در بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی زنجان سارا صادقی دانشکده پرستاری و مامایی 1397
5 بررسی ارتباط بین روند کیفیت مراقبت پرستاری و شدت بیماری در طول بستری بیماران دربخش ICU بیمارستان آیت الله موسوی زنجان نرگس محمدی دانشکده پرستاری و مامایی 1396
6 بررسی شاخص های عملکرد اورژانس و میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 94 مرضیه مجیدپور دانشکده پرستاری و مامایی 1396
7 تدوین اولویت های پژوهشی مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان: یک مطالعه دلفی پریما شهامتی دانشکده پرستاری و مامایی 1396
8 همبستگی بین کفایت دیالیز با شاخص های تغذیه ای (بیوشیمیایی و آنتروپومتریک) در بیماران تحت همودیالیز دائمی مراکز دیالیز سطح استان زنجان، سال 1394-1393 خلیل یوسفی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
9 بررسی تاثیر تغییر وضعیت های مختلف بدن بر تغییرات فشار داخل کاف لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه ICU)) بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زهره ملکی دانشکده پرستاری و مامایی 1393
:: ::