اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 فرایند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1380
2 ارزیابی و معاینات فیزیکی دوره اول دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1379
3 ارزیابی و معاینات فیزیکی دوره دوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1380
4 فرایند پرستاری سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان های امام حسین (ع) 1382
5 فوریت های پرستاری سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان حکیم هیدجی 1381
6 روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1383
7 مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1388
8 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
9 روش تحقیق کمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران 1391
10 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1394
11 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
12 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای داانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
13 کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی برای اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
14 کارگاه روش تحقیق کمی و پروپوزال نویسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1396
:: ::