اعضا - محمدرضا دین محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا دین محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 روش تحقیق کمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران 1391
2 مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی ایران 1388
3 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
4 روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1383
5 فوریت های پرستاری سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان حکیم هیدجی 1381
6 فرایند پرستاری سازمان تامین اجتماعی زنجان بیمارستان های امام حسین (ع) 1382
7 ارزیابی و معاینات فیزیکی دوره دوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1380
8 ارزیابی و معاینات فیزیکی دوره اول دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1379
9 فرایند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1380
10 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1394
11 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
12 کارگاه رفرنس نویسی EndNote برای داانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
13 کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی برای اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1395
14 کارگاه روش تحقیق کمی و پروپوزال نویسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1396
:: ::