اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی 11/4/1393 30/6/1393
2 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی 1382 1386
3 معاون پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی 1/7/1393 ادامه دارد
4 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی 1/7/1393 ادامه دارد
:: ::