اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1384 ادامه دارد
2 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1390 ادامه دارد
3 مجله علمی پژوهشی مراقبت های پیشگیرانه دانشکده پرستاری زنجان 1391 ادامه دارد
4 مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 ادامه دارد
5 مجله انگلیسی زبان و علمی پژوهشی حیات 1392 ادامه دارد
6 مجله علمی پژوهشی پژوهش در پرستاری 1386 ادامه دارد
:: ::