اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه تأثیر دو روش تجسم هدایت شده و آرام سازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده زینب بهرامی ایوانکی ، فرهاد رمضانی بدر، کورش امینی، عنایت الله کریمیان پژوهش پرستاری ۱۳۹۶ چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 رابطۀ بین آسیب‌ها و صدمات ناشی از کار با رضایت، استرس و جابجایی شغلی با میانجی‌گری ادراک از جو ایمنی محیط کار در پرستاران و کارکنان مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی زنجان، سال ۱۳۹۴ هما درودی، کوروش امینی، مریم هاشمی مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی ۱۳۹۵ مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 مقایسه تاثیر طب سوزنی با رمیفنتانیل بر کاهش فشارخون بیماران تحت بیهوشی کمری قایمی---انصاری--- امینی Chinese Journal of Physiology 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 شیوع فوبیای اجتماعی در میان دانش آموزان دبیرستانی شهر ابهر عسگری، امینی، صاحبی مجله اصول بهداشت روانی 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 مقایسه نظام اموزش پرستاری ایران با چین امینی، قهرمانی، تقیلو، موسایی فرد فصل نامه توسعه آموزش 2016 مقاله کامل مقالات مروري
6 سطح استقلال پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان و عوامل مرتبط با آن امینی، نگارنده، رمضانی بدر، موسایی فرد، تقیلو مجله بین المللی عملکرد پرستاری 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 اختلال افسردگی اساسی: یک مطالعه کیفی بر اساس تجربیات بیماران ایرانی امینی، نگارنده، چراغی، افتخار مسایل در پرستاری بهداشت روان 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 عوامل موثر بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی رمضانی بدر، امینی، خاتونی Abstract book of AMEE, Lyon, France 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 کیفیت خدمات پرستاری مرکز دیالیز بیمارستان ولیعصر زنجان از دیدگاه پرستاران و بیماران با استفاده از مدل سروکوال زینب بختیاری ، نسرین حنیفی، کورش امینی، نسرین جعفری ورجوشانی نشریه پرستاری ایران 1397 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 بررسی سطح شادمانی پرستاران استان زنجان و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی-1396 سیده رویا موسوی، کوروش امینی (نویسنده مسئول)، فرهاد رمضانی بدر ، مهین روحانی حیات 1397 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 بررسی ارتباط ین اضطراب مرگ با کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی استان زنجان مهیا شفایی، میترا پیامی، کورش امینی حیات 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 رابطه احساس تنهایی با خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان پسر در خانواده‌هایی با حضور موقت پدر در خانه بهرام رستمی؛ زهرا معین؛ تهمینه کمالیان؛ احسان فکور؛ کوروش امینی روانشناسی تربیتی 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز فاطمه رستمی-- دکتر فرهاد رمضانی بدر-- دکتر کورش امینی--دکتر ایوب پزشکی مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 تاثیر والرین بر اضطراب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه زنجان معصومه نجف زاده، دکتر کورش امینی، دکتر سقراط فقیه زاده مچله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 ارتباط بین ویژگی¬های شخصیتی، سبک¬های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی زینب قهرمانی، دکتر کورش امینی، مژگان السادات اقوامی، مهین روحانی آموزش پرستاری 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 بررسی تاثیر مدیتیشن بر میزان اضطراب در بیماران تحت همودیالیز سحر دهقانی--کورش امینی--الهام شکیبا زاده--سقراط فقیه زاده مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 ارتباط بين سبک های ترجيحی يادگيری و پيشرفت تحصيلی دانشجويان دانشکده پرستاری و مامايی زنجان زينب قهرمانی--- کوروش امينی -- مهين روحانی --- مژگان السادات اقوامی فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 مقايسه‌ی تفکر انتقادی و عوامل زمينه‌ساز آن در دانشجويان پرستاری و پرستاران شاغل در بيمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی زنجان ميترا کيانی ، مهناز افشين جو ، محمد حسين پور معماری ، کوروش امينی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 بررسی ادراکات پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ويژه زنجان از موانع به‌کارگيری يافته‌های تحقيقات پرستاری، و ارتباط آن با برخی متغيرهای زمينه‌ای کورش امينی ، رضا نگارنده ، ناهيد دهقان نيری ، مهدی موسايی فرد پژوهش در پرستاری 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 عوامل مؤثر بر يادگيری بالينی دانشجويان پرستاری: يک تحقيق کيفی فرهاد رمضانی بدر ، کوروش امينی ، اکبر محمدزاده ، مهدی موسايی فر دو فصلنامه توسعه آموزش،دوره 4, شماره 6 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 بررسی موانع به‌کارگيری يافته‌های تحقيقات پرستاری در بالين از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان‌های آموزشی زنجان در سال 1389 کورش امينی ، غلامعلی تقيلو ، حسين باقری ، رمضان فلاح ، دکتر فرهاد رمضانی بدر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد 19 شماره 76 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 بررسی ميزان شيوع افسردگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان رمضان فلاح ، دکتر صدف فرهادی ، کورش امينی ، منصور مهاجری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد 19 شماره 75 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 مصرف ميوه ،سبزيجات ، گوشت و لبنيات توسط دانش آموزان دبيرستاني استان زنجان كورش اميني، سيد يوسف مجتهــدي،مهدي موسائي فرد مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشت ، سال هفتم، شماره 2 (پياپي 26) 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 بررسی تأثير ماساژ بر ميزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بيماران تحت همودياليز مختار يعقوبی، کورش امينی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره 17, شماره 1 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 مقايسه‌ی روش تدريس سخنرانی و PBL تعديل شده در تدريس مبحث CCU از ديدگاه دانشجويان ترم 5 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهدی موسايی فرد ، کوروش امينی دو فصلنامه توسعه آموزش، دوره 2, شماره 3 - (پاییز و زمستان 88) ) 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
26 مهارت دانشجويان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در بررسی وضعيت سلامت بيماران حسين مدنی ، نسرين بهرامی نژاد ، کورش امينی ، ابوالفضل رحيمی ، رمضان فلاح مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 8, شماره 1 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
27 دانش آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری کورش امینی، عبدالله امینی، مختار یعقوبی، داریوش امینی روان‌شناسی و علوم تربیتی » روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، شماره 14 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
28 بررسي عوامل محيطي و اجتماعي موثر بر گرايش مجدد به مصرف مواد افيوني از ديدگاه معتادان خودمعرف مركز پذيرش، درمان و پيگيري سازمان بهزيستي زنجان دين محمدي محمدرضا، اميني كورش، يزدان خواه فرد محمدرضا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد 15شماره 59 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 بررسی شيوه‌های مراقبت از دهان و دندان در دانش آموزان دبيرستانی کوروش امينی ، دكتر عبدالله امينی ، حسين مدنی ، محمد حسين پور معماری ، رمضان فلاح مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد 14 شماره 54 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 مرور مطالعات: دستور العمل هاي جديد در زمينه احيا قلبي- تنفسي دين محمدي محمدرضا, اميني كورش, رحيمي ابوالفضل نشريه علمی- پژوهشی دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شهید بهشتی، 16(55) 1385 مقاله کامل مقالات مروري
31 بررسی عوامل اجتماعی و محيطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افيونی در مراجعين به مراکز دولتی ترک اعتياد شهر همدان، 1379 امينی کورش ، امينی داريوش ، افشارمقدم فاطمه ، دكتر ماهيار آذر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد 11 شماره 45 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
32 گامی فراسوی روانشناسی بچه های طلاق کورش امینی کتاب مجموعه مقالات همایش ملی مشاوره ی بحران 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::