اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی علل عود اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مراکز دولتی ترک اعتیاد همدان. کورش امینی، فاطمه افشار، ماهیار آذر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و سازمان بهزیستی همدان همدان تکمیل شده 1379
2 بررسی علل مرتبط با عود اعتياد در معتادان خود معرف زنجان کورش امینی، محمد رضا دین محمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1382
3 بررسی سبک زندگی دانش اموزان دبيرستانی استان زنجان کورش امینی، داریوش لمینی، سید یوسف مجتهدی سازمان آموزش و پرورش استان و دانشگاه علوم پزشکی زنجان استان زنجان تکمیل شده 1383
4 بررسی سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی فاطمه محمدی، کورش امینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1384
5 بررسی موانع بکارگیری یافته های تحقیقاتی در بالین توسط پرستاران کورش امینی، حسین باقری، غلامعلی تقیلو و رمضان فلاح دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1390
6 بررسی سطح استقلال پرسنل پرستاری کورش امینی، دکتر رضا نگارنده،دکتر فرهاد رمضانی بدر، مهدی موسایی فرد، رمضان فلاح دانشگاه علوم پزشکی تهران زنجان تکمیل شده 1392
7 بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به روش شفاهی، با پمفلت در کاهش سطح اضطراب بیماران... زینب علی حسینی، پوریا فرخی، کورش امینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1394
8 مقايسه ي میزان افسردگي در خانواده هاي داراي فرد فوت شده به علت مرگ مغزي در دو گروه اهدا کننده و غير اهدا کننده ي اعضا مریم محمدی، مهناز رحمانی، کورش امینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1392
9 تبیین فرایند بهبودی از بیماری افسردگی اساسی کورش امینی، دکتر رضا نگارند، دکتر علی چراغی، دکتر مهرداد افتخار دانشگاه علوم پزشکی تهران زنجان تکمیل شده 1392
10 بررسی مقايسه اي تاثیر دو روش تجسم هدایت شده و آرام سازی پيشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی جراحی CABG دانشكده پرستاري و ماماي زینب بهرامی، فرهاد رمضانی بدر ، کورش امینی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1391
11 بررسی تاثیر مدل خود مراقبتی اورم بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران تحت همودیالیز فاطمه رستمی ، فرهاد رمضانی بدر ، کورش امینی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1392
12 بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی، سبک های یادگیری، پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی زنجان زینب قهرمانی، کورش امینی، مهین روحانی، مژگان السادات اقوامی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1392
13 بررسی تاثیر مدیتیشن عوارض روان شناختی و کفایت دیالیز سحر دهقانی، کورش امینی، سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ابهر و خرمدره تکمیل شده 1392
14 بررسی تاثیر والرین بر اضطراب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه معصومه نجف زاده، کورش امینی، سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1393
15 بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر اضطراب، ترس از مرگ و درد در بیماراتن تحت شیمی درمانی فاطمه عباس علمداری، کورش امینی، ندا ثنایی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
16 بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران مرد کاندید آنژیوگرافی کیوان حسینقلی پور، کورش امینی، فرهاد رمضانی بدر، سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
17 بررسی میزان انگیزش تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان داروسازی بهرام رستمی، کورش امینی معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
18 بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با عود اعتیاد در معتادین به ترکیبات تریاک و محرکهای مراجعه کننده به مراکزترک اعتیاد شهر زنجان جعفر حاجی تبار، کورش امینی، نسرین جعفری، سهیلا ربیع سیاهکلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
19 بررسی ارتباط شادمانی با سطح استقلال پرستاران استان زنجان رویا موسوی، کورش امینی، فرهاد رمضانی بدر، مهین روحانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
20 بررسی ارتباط بین مواجهه با قلدری و فرسودگی شغلی در پرستاران استان زنجان حمید میانجی، کورش امینی، محمدرا دین محمدی، سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجانبررسی تکمیل شده -
21 بررسی نقش شیفت کاری و مواجهه با قلدری بر کیفیت خواب پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان های منتخب تهران؛ یک مطالعه مورد شاهدی کورش امینی، معصومه نجف زاده، دانشگاه علوم پزشکی تهران و زنجان تهران در حال اجرا -
22 بررسی ارتباط بین غرق شدگی در کار با کیفیت خواب پرستاران استان زنجان کورش امینی، مهران تهرخانی، سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
:: ::