اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بیماریهای روان کارآموزی از سال 1377 تا 1380 همدان
2 بیماریهای روان کارآموزی از سال 1380 تا 1387 زنجان
3 بیماریهای روان کارآموزی از سال 1380 تا 1387 ابهر
4 بیماریهای روان تئوری از سال 1377 تا 1380 همدان
5 بیماریهای روان تئوری از سال 1380زنجان، ادامه دارد
6 بیماریهای روان تئوری از سال 1380 ابهر، ادامه دارد
7 حمایتهای عاطفی از بیماران بخش مراقبتهای ویژه از سال 1388 زنجان، ادامه دارد
8 اختلالات روانپزشکی در بخش مراقبتهای ویژه از سال 1388 زنجان، ادامه دارد
9 مفاهیم بهداشت روان از سال 1380زنجان و ابهر، ادامه دارد
:: ::