اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 روشهای تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی 1385
2 ارتباط در بخش های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بیمارستان نواب صفوی 1390
3 داروهای روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران بیمارستان نواب صفوی 1391
4 ارتباط موثر دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان حضرت ولیعصر 1390
5 خودکشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان دکتر بهشتی 1390
6 اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان دکتر بهشتی 1385
7 پروپوزال نویسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1391
:: ::