اعضا - شهره محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شهره محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 اسپانیایی قابل قبول قابل قبول
1 انگلیسی کامل کامل
1 عربی قابل قبول قابل قبول
1 فارسی کامل(مادری) کامل(مادری)
:: ::