اعضا - شهره محبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شهره محبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 شیمی آلی 1 دانشکده داروسازی زنجان
2 شیمی آلی 1 دانشکده داروسازی زنجان
3 شیمی آلی 2 دانشکده داروسازی زنجان
4 شیمی آلی 2 دانشکده داروسازی زنجان
5 شیمی آلی 1 شعبه بین الملل علوم پزشکی شهید بهشتی
6 شیمی آلی 2 شعبه بین الملل علوم پزشکی شهید بهشتی
7 شیمی دارویی 2 دانشکده داروسازی زنجان
8 شیمی دارویی 1 دانشکده داروسازی زنجان
9 شیمی دارویی 3 دانشکده داروسازی زنجان
10 آنالیز دستگاهی دانشکده داروسازی زنجان
11 آنالیز دستگاهی پیشرفته دانشکده داروسازی زنجان
:: ::