اعضا - مریم حسن


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مریم حسن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کنترل میکروبی نظری
2 کنترل میکروبی عملی
3 کنترل میکروبی نظری- دوره تخصص
4 زبان تخصصی داروسازی
5 واژه شناسی در داروسازی
6 تضمین کیفیت در فراورده های بیولوژیک -کارشناسی ارشد
7 بیوتکنولوژی در داروسازی
8 فرآورده های بیولوژیک
:: ::