اعضا - علی هانیلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی هانیلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Mycoflora of Peanut Seeds in Zanjans Market - Iran Badali H, Nourian AA, Haniloo A, Khodaverdi M, Mohseni S, Rostami R 12th Congress on Infectious Diseases- Lisbon, Portugal 2006 پوسترى
2 Seroepidemiological study of hydatidosis in Zanjan-Iran Haniloo A, Badali H, Ghavami MB, Mohammadi j 12th Congress on Infectious Diseases- Lisbon, Portugal 2006 پوسترى
3 Comparison of adult somatic and cysteine proteinase antigens of F.gigantica in ELISA for serodiagnosis of human fasciolosis Rokni MB, Massoud J, Haniloo A 18th IMSSC- Istanbul,Turkiye 2003 شفاهى
4 Hydatidosis/echinococcosis in Zanjan area -north-west of Iran Nourian AA, Ataeian A, Haniloo A XVIII International Congress of Hyatidology- Lisbon, Portugal 1397 شفاهى
5 مقایسه و ارزیابی آنتی‎ژن‎های دفعی- ترشحی پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط‎هاي کشتRPMI ، DMEM و PBS غنی‌شده با گلوکز هانیلو، نجفی، نوریان، فضائلی هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه‌ای بیماریهای انگلی ایران- دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 شفاهى
6 بررسی حضور آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در زنان دارای سقط جنین خودبخودی در بیمارستان‌های زنجان امین، فضائلی، مظلوم زاده، هانیلو، محمدیان هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه‌ای بیماریهای انگلی ایران- دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389 پوسترى
7 طراحی جفت پرایمر جدید در ناحیه ITS2 برای مطالعات مولکولی ایزوله های فاسیولا قوامی، رحیمی، هانیلو، بیگلری ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی ایران- کرج، موسسه رازی 1387 شفاهى
8 آنالیز فنوتیپ و ژنوتیپ ایزوله‌های فاسیولا در زنجان قوامی، رحیمی، هانیلو، موسوی نسب، بیگلری، نوریان ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه‌ای انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی ایران- کرج، موسسه رازی 1387 شفاهى
9 تعیین اندکس انسان دوستی آنوفل ماکولیپنیس و کولکس تیلری به روش ساندویچ الایزا در استان زنجان قوامی، هانیلو، محمدی پنجمین همایش سراسری بیماریهای انگلی ایران-د. ع. پ. شهید بهشتی-تهران 1384 شفاهى
10 بررسی سرواپیدمیولوژیک هیداتیدوز در زنجان هانیلو - بدلی- اسماعیل زاده- مهرگان چهارمین همایش سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران-د. ع. پ. مشهد 1382 شفاهى
11 ارزیابی روشهای ایمونوبلاتینگ و الایزا با آنتی‌ژنهای اختصاصی در تشخیص افتراقی بیماری کیست هیداتیک هانیلو، مسعود سومین کنگره سراسری انگل‌شناسی پزشکی ایران-د. ع. پ. مازندران-ساری 1379 شفاهى
12 بررسی میزان شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای در کودکان مدارس استثنایی شهرستان زنجان نوریان، صمدی فر، عطائیان، هانیلو، عبدالهی دومین کنگره سراسری بیماریهای انگلی ایران-د. ع. پ. تهران 1376 شفاهى
:: ::