اعضا - علی هانیلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی هانیلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Genetic characterization of livestock and human hydatid cyst isolates from northwest Iran, using the mitochondrial cox1gene sequence Farhadi M- Fazaeli A- Haniloo A Parasitology Research, 114,12: 4363-70 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Investigation on nitric oxide and c-reactive protein involvment in anti-Leishmanial effects of artemisinin and glucantim on cutaneous Leishmaniasis Nemati S- Nahrevanian H- Haniloo A- Farahmand M Advanced Studies in Biology, 5, 1 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 In vitro activity of Alkanna frigida extracts in comparision with glucantime against Leishmania major Jafari F- Nourian AA- Fazaeli A- Yazdinezhad A- Haniloo A Iranian J Microbiol 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Evaluation of anti-Toxoplasma IgG, IgM and IgA in mothers with spontaneous abortion in Zanjan, Northwest Iran Amin A- Mazloomzadeh- Haniloo A- Mohammadian F- Fazaeli A Korean Journal of Parasitology, 50, 4 2012 ارتباط كوتاه پژوهشي اصيل
5 Anti-leishmanial effects of artemisinin in comparison with glucantim on Leishmania major in vitro Nahrevanian H- Nemati S- Haniloo A- Farahmand M- Fazaeli A Tropical Medicine and International Health, 16, S1 2011 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Serological Evaluation of EgAgB16 kDa, a Recombinant Antigen from Echinococcus granulosus for diagnosis of human hydatidosis Abdi J- Kazemi B- Haniloo A- et al Iranian journal of Parasitology, 5, 3 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Investigation of anti-toxoplasma IgG/IgM antibodies in women with spontaneous abortion in hospitals of Zanjan, north-west of Iran Amini A- Fazaeli A- Mazloomzadeh S- Haniloo A- Mohammadian F Iranian journal of Parasitology, 5, S1 2010 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 Comparison and evaluation of E. granulosus protoscoleces excretory/secretory antigens in PBS complemented with glucose, DMEM and RPMI culture media Haniloo A- Najafi F-Nourian A- Fazaeli A Iranian journal of Parasitology, 5, S1 2010 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 Genotypic and Phenotypic Analysis of Fasciola Isolates Ghavami MB- Rahimi P- *Haniloo A- Mosavinasab SN Iranian journal of Parasitology, 4, 3 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 Seroepidemiological Study for Toxocariasis among children in Zanjan-Northwest of Iran Nourian AA- Amiri M- Ataeian A- Haniloo A- Mosavinasab SN- Badali H Pakistan journal of Biological Sciences, 11, 14 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 Molecular Characteristic of Anopheles maculipennis Meigen in Zanjan, North West of Iran, Inferred from ITS2 Sequence Analysis Ghavami MB. Dinparast Djadid N. Haniloo A Pakistan journal of Biological Sciences, 11, 4 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 Immunoregulatory cytokine (TGF-ß and IL-10) responses in mice inoculated with protoscoleces and major hydatid fluid antigens of cystic echinococcosis Haniloo A- Ghasemi F- Shikhi AK- Ghavami MB Iranian journal of Parasitology, 3, 3 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 Evaluation and comparison of antigen B-ELISA and antigen B-immunoblotting in immunodiagnosis of cystic hydatid disease Haniloo A- Massoud J- Rokni MB Pakistan Journal of Medical Sciences, 21, 3 2005 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 Comparison of adult somatic and cysteine proteinase antigens of Fasciola gigantica in enzyme linked immunosorbent assay for serodiagnosis of human fasciolosis Rokni MB- Massoud J- Haniloo A Acta Tropica, 88, 1 2003 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 بررسی آلودگی های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زنجان در سال 1392 رحیم نوروزی- عباسعلی نوریان- علی هانیلو - کوروش کمالی مجله دانشگاه علوم پزشكی زنجان، شماره 102، سال 24 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 ارزیابی تاثیر عصاره الکلی گیاه Echinacea purpura بر توکسوپلاسما در شرایط برون تنی و در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی سخاوت آهنگ- علی هانیلو- سقراط فقیه زاده مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان- شماره 103- سال 24 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 شناسایی ژنوتیپ ایزوله‌های کیست هیداتیک در استان زنجان با استفاده از روش PCR-RFLP علی هانیلو- مهدی فرهادی- اصغر فضائلی- عباسعلی نوریان مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان - شماره 84 - سال 21 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 مقایسه و ارزیابی توليد پروتئين‌هاي دفعی- ترشحی پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط‎هاي کشتRPMI ، DMEM و PBS غنی‌شده با گلوکز علی هانیلو، فائزه نجفي، اصغر فضائلي، عباسعلي نوريان مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان - شماره 74 - سال نوزدهم 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 تعیین گونه فاسیولا با استفاده از روش PCR-RFLP پری رحیمی- محمدباقر قوامی- *علی هانیلو - عباسعلی نوریان- علیرضا بیگلری مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان- شماره 65 - سال شانزدهم 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 تعیین اندکس انسان دوستی آنوفل ماکولیپنیس و کولکس تیلری به روش ساندویچ الایزا در استان زنجان محمد‌ باقر قوامی- علی هانیلو - جمشید محمدی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان- شماره 49 - سال دوازدهم 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 بررسی سرواپیدمیولوژیک هیداتیدوز در منطقه اسلام‌‌آباد زنجان. 1383 علی هانیلو - حمید بدلی - عبدالرضا اسماعیل‌زاده مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان - شماره 46 - سال دوازدهم 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 تخليص و ارزيابي آنتي‌ژن‌هاي اصلي مايع هيداتيك در تشخيص ايمونولوژيك هيداتيدوز علي هانيلو - جعفر مسعود - بيژن فرزامي مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران - شماره 32 - سال نهم 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در مراجعين به بيمارستان حكيم هيدجي زنجان، 1378 علی عطائيان - پروین تدين- علی هانيلو - حسین تاران - فرزاد مهرگان - عباس عزیزی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان - شماره 32 - سال هشتم 1379 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 بررسي اپيدميولوژيك و تعيين عوامل مؤثر در الگوي انتقال كريپتوسپوريديوم در زنجان علی هانیلو مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان - شماره 9 و 10- سال سوم 1373 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::