اعضا - علی هانیلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی هانیلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو انجمن انگل شناسی ایران ادامه دارد
2 عضو دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پزشکی ادامه دارد
3 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ادامه دارد
4 عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه دارد
5 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ادامه دارد
6 دبیر شورای تطبیق واحد دانشگاه ادامه دارد
7 عضو گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی ادامه دارد
8 عضویت در کمسیون موارد خاص دانشگاه اتمام یافته
9 عضویت در کمیته پژوهش بیمارستانی ولیعصر اتمام یافته
:: ::