اعضا - علی هانیلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی هانیلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزش دانشکده دانشکده پزشکی 1385 1386
2 مدیر گروه گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی 1388 ----
:: ::