اعضا - علی هانیلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی هانیلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی رشته مبارزه با بیماری ها- مقطع کاردانی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
2 میکروبیولوژی (بخش انگل‌شناسی و قارچ شناسی) رشته بهداشت خانواده- مقطع کاردانی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
3 پاتوبیولوژی رشته های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای مقطع کاردانی و کارشناسی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
4 انگل‌شناسی (کرم شناسی، تکیاخته شناسی و حشره شناسی) رشته علوم آزمایشگاهی - مقطع کاردانی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
5 انگل‌شناسی 1 رشته علوم آزمایشگاهی - مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
6 انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل- مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی
7 انگل شناسی رشته پزشکی مقطع دکتری دانشکده پزشکی
8 اپیدمیولوژی بیماری های شایع واگیر رشته پزشکی مقطع دکتری دانشکده پزشکی
9 کرم شناسی 1 (سستودها) رشته انگل شناسی- مقطع کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی
10 کرم شناسی 2 (نماتودها) رشته انگل شناسی- مقطع کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی
11 انگل شناسی رشته داروسازی- مقطع دکتری دانشکده داروسازی
:: ::