اعضا - علی هانیلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی هانیلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه تضمین کیفیت در آزمایشگاه انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سالن روزبه - بیمارستان آیت... موسوی 1388
2 برنامه مدون آموزش مداوم ویژه متخصصین علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1379
3 کارگاه آموزشی تشخیص آزمایشگاهی مالاریا دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت استان 1381
4 برنامه مدون آموزش مداوم ویژه دکتری حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز PHC 1384
5 برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی - زئونوزیس (4) دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز PHC 1386
6 برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی - زئونوزیس (2) دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز PHC 1387
7 برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشکی ویژه پاتولوژیست ها و دکتری علوم آزمایشگاهی- تشخیص سرولوژیک هیداتیدوز انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران تهران- سازمان نظام پزشکی 1390
:: ::