اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با عزت نفس در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد رشت کابینی مقدم - معصومی جهندیزی- کاظم زاده مژدهی- ربیعی طبالوندانی و یعقوبی نخستین گنکره ملی دانشجویی پژوهشهای نوین در روانشناسی شناختی 1396 پوسترى
2 مقایسه سلامت روان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی شمس-کابینی-معصومی جهندیزی- سلمان پورو شعبان پور پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی 1395 شفاهى
3 تعیین رابطه بین همبستگی خانواده با همدلی عاطفی در بین مبتلایان به بیماری عروق کرونری قلب مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر رشت انتصار فومنی - معصومی جهندیزی و کابینی مقدم کنفرانس ملی توسعه پایدار در روانشناسی 1395 پوسترى
4 بررسی رابطه سبک زندگی با کیفیت خواب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رشت فریدونی- کابینی مقدم -معصومی جندیزی - فلیحی- سلمان پور- ربیعی طبالوندانی کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی 1395 پوسترى
:: ::