اعضا - حسین معصومی جهندیزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین معصومی جهندیزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور دانشجویان بهداشت عمومی و سایرین 1398 ادامه دارد
2 مسول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1398 ادامه دارد
3 مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مدت 8 سال -1373 1382
4 مدیر گروه بهداشت عمومی در دوره های مکرر 1374
:: ::